Årsmøtet, AVLYST

Årsmøtet som var planlagt 18. og 19.april har blitt utsatt pga. koronaviruset. Info kommer etter hvert om hvordan vi avvikler årets landsmøte.

Sted: Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Møtetid: 18.04. kl.14.00

Saker som skal behandles i henhold til vedtektene er følgende:

Årsmøtet skal: 1. Godkjenne frammøtte medlemmer 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent og referent samt 2 representanter til å undertegne protokollen. 4. Behandle Blærekreftforeningens årsmelding 5. Behandle Blærekreftforeningens regnskap og revisjonsrapport 6. Behandle forslag til endring av foreningens vedtekter 7. Behandle saker som styret fremmer for årsmøtet 8. Behandle saker som medlemmer fremmer for årsmøtet 9. Fastsette kontingent for medlemmer og støttemedlemmer 10. Vedta Blærekreftforeningens budsjett 11. Velge: a) Leder b) Andre styremedlemmer samt varamedlemmer c) Godkjenne ekstern revisor eller velge intern revisor og dennes stedfortreder d) Medlemmer til valgkomiteen

I år skal det velges to nye styrerepresentanter, samt medlemmer til valgkomiteen.

Frist for å melde inn øvrige saker er satt til 21.03.20

Forslag meldes inn til:  post@blarekreft.no, eller via posten til: Blærekreftforeningen, Rosenkrantzgt.7, 0159 Oslo

Fullstendig saksliste vil bli presentert innen fredag 3.april.

Vi vil ha et eget arrangement for Kvinnegruppa den 17.04 (Egen invitasjon kommer) Det blir både faglig innhold og sosialt samvær hele helgen, så kom og bli med! Påmelding og mer info om arrangementet kommer i løpet av kort tid.